Algemene voorwaarden Hondenschool Obedire

Algemene Voorwaarden Obedire 2014 – 2018

Obedire en Care4dogs is een handelsnaam van Obedire V.o.f.

Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden cursussen

 1. Aanmelden voor een cursus gebeurt middels het digitale inschrijfformulier van Obedire te vinden op de websites www.obedire.nl en/of www.care4dogs.net
 2. Minderjarige cursisten dienen het inschrijfformulier door ouders of de wettelijke vertegenwoordigers te laten ondertekenen.
 3. De betaling dient te geschieden 14 dagen voor aanvang van de cursus per factuur of contant bij aanvang van de cursus. Aanmeldingen vanaf 7 dagen voor aanvang cursus dienen contant bij de eerste les voldaan te worden.
 4. Een aanmelding voor een cursus is definitief als:
  – Het verschuldigde bedrag contant is voldaan, of is bijgeschreven op de bankrekening van Obedire V.o.f..
  – De eerste lesdag van de cursus is aangevangen.
 5. Afmelden voor een cursus:
  – Kan tot 2 weken voor aanvang van een cursus kosteloos.
  – Binnen 2 weken tot aanvang van een cursus moet er 50% van het cursusgeld voldaan worden.
  – Na aanvang van een cursus dient het gehele bedrag voldaan te worden.
 6. Obedire heeft het recht cursisten (zowel hond als baas) de cursus te weigeren als:
  – Er niet betaald is.
  – De hond niet met andere honden in de groep kan.
  – Een cursist de cursus verstoort.
 7. Lesdata, cursusplaats en –gelden zijn onder voorbehoud en kunnen door Obedire worden gewijzigd wanneer de omstandigheden daartoe noodzakelijk zijn. Cursisten hebben in dat geval het recht hun inschrijving te annuleren uiterlijk 7 dagen nadat de wijziging bekend is geworden.

Annulering

 1. Annulering door de cursist kan zowel schriftelijk als mondeling plaatsvinden.
 2. Betaalde les- en cursusgelden kunnen niet worden gerestitueerd.
 3. Het niet volgen van de cursus of een deel daarvan is geen reden voor restitutie.
 4. Indien u verhinderd bent om aan een les deel te nemen, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk aan ons door te geven.
 5. In overleg kan er per cursus maximaal 1 gemiste les ingehaald worden, mits er 24 uur van tevoren is afgezegd.
 6. Indien uw hond loops geworden is tijdens de cursus en u om die reden de lessen niet hebt kunnen bijwonen, mag u 3 lessen inhalen.

Gedragsspreekuur en privéles

 1. Afspraken dienen minstens 24 uur van tevoren te worden geannuleerd, bij niet tijdig geannuleerde afspraken behouden wij ons het recht voor om deze volledig in rekening te brengen.
 2. Een consult dient volledig betaald te worden indien er opdracht is gegeven of een vragenformulier is ingevuld.

Algemene regels met betrekking tot de trainingen

 1. Voordat de lessen beginnen moet uw hond zijn uitgelaten. Mocht de hond toch zijn behoefte doen op en rondom het terrein van de hondenschool, dan dient u dit zelf op te ruimen.
 2. Obedire geeft uitsluitend les op een positieve en diervriendelijke manier. Derhalve is het gebruik van correctiemateriaal (slipketting) en het toedienen van lichamelijke correcties (zoals het slaan van de hond) niet toegestaan. Tevens is het niet toegestaan om geweld jegens andere honden en hun begeleiders te gebruiken. Mocht u dit op de hondenschool toch doen dan heeft Obedire het recht u van de hondenschool te verwijderen.
 3. Bij ziekte van uw hond of enige twijfel hierover verzoeken wij u dit aan Obedire te melden om besmetting van andere honden te voorkomen of te minimaliseren.
 4. Obedire is niet aansprakelijk voor welke schade en/of letsel, opgelopen voor, tijdens of na afloop van de lessen. De trainingen geschieden geheel voor eigen risico van de cursist.
 5. Bij inschrijving dient de cursist een inentingsbewijs van de te trainen hond te kunnen overleggen indien naar gevraagd. De hond dient volgens de geldende regels ingeënt te zijn bij aanvang van de eerste les van de cursus.

Algemene regels met betrekking tot de orde op de hondenschool

 1. Alle cursisten dienen uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de cursus aanwezig te zijn.
 2. Alle honden dienen aangelijnd op het terrein van de hondenschool te komen en te verlaten.
 3. Tijdens de lessen is het de cursist niet toegestaan te roken. Voor en na de training is daar buiten gelegenheid toe.
 4. De cursist dient de telefoon op de stille stand in te stellen tijdens de lessen. Indien er calamiteiten zijn waardoor het gerechtvaardigd is toch bereikbaar te moeten zijn, meldt dit dan aan uw instructeur.
 5. Hulpmiddelen zoals muilkorf, gentle leader etc. mogen alleen in overleg met de instructeur worden gebruikt.
 6. Bij aanvang van de eerste les van de cursus dient de hond WA verzekerd te zijn.
 7. De cursussen van Obedire worden door gediplomeerde instructeurs gegeven. Wij staan garant voor een cursist- en hondvriendelijke wijze van lesgeven.

Door het versturen van het inschrijfformulier geeft de cursist te kennen de algemene inschrijvings-, betalings-, en annuleringsvoorwaarden van Obedire te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden en het inschrijfformulier vertegenwoordigen de rechtsverhouding tussen deze beide partijen, tenzij nadrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen.